ORPPD

Zgodnie z art. 167 a 4. znowelizowanej ustawy Prawo o szklonictwie wyższym uczelnia jest obowiązana do sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programów antyplagiatowych współpracujących z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych (ORPPD) a zgodnie z art. 35 tej ustawy Rektorzy uczelni, w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r., są obowiązani przekazać do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych dane dotyczące prac dyplomowych, których obrona, zakończona pozytywnym wynikiem, odbyła się po dniu 30 września 2009 r.

 

Postęp prac nad ORPPD można śledzić na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji PIB

http://195.187.108.56/repozytorium-orpd.

Obecnie ORPPD jest przygotowane jedynie do przyjmowania prac, więc jego zasoby nie są udostępniane systemom antyplagiatowym. Funkcjonalna dokumentacja repozytorium znajduje się pod adresem internetowym

https://polon.nauka.gov.pl/documents/10157/219322/ORPD-Dokumentacja+funk....

Żaden z dostawców rozwiązań antyplagiatowych nie uzyskał dotychczas dostepu do ORPPD, stan na 1 grudnia 2015 r.

Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB, w dniu 31 marca 2015 r. przedstawił następującą koncepcję integracji systemów antyplagiatowych z ORPPD, która zyskała akceptacje MNiSW na odbytym w tym dniu posiedzeniu Zespołu do spraw dostępu do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych. Po tym spotkaniu powstała następująca notatka. Kolejne spotkanie Zespołu dotyczące dostępu systemów antyplagiatowych do ORPPD odbyło się w OPI PIB 27 maja 2015 r. Oto raport z tego spotkania.

http://www.osaweb.pl/sites/default/files/ORPD-2015-05-27.pdf

Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB w dniu 22 lipca 2015 roku przesłał komunikat o publicznych konsultacjach umowy na dostęp do ORPPD dla programów antyplagiatowych. Komunikat znajduje się pod następującym adresem:

https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/-/blogs/konsultacje-umowy-na-dost...

W wyniku tych konsultacji powstał projekt umowy na dostęp do ORPPD dla programów antyplagiatowych. Termin na podpisywanie umów i rozpoczęcie ich realizacji zostanie określony po wyrażeniu zgody przez Ministerstra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Treść projektu umowy była dostępna (25.09.2015) pod adresem:

https://polon.nauka.gov.pl/wzor-umowy-z-antyplagiatem

Obecnie (stan na: 1.12.2015) pod tym adresem nie ma projektu umowy. Jest to wynik zmiany stanowiska MNiSW, które zostało oprotestowane uchwałą nr 314 Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z dnia 12 lisopada 2015 r.

http://www.osaweb.pl/pub/uchwala_314_krup.pdf

Pojawił się natomiast wzór porozumienia w sprawie testowego dostępu do ORPPD:

http://polon.nauka.gov.pl/wzor-porozumienia


ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

z dnia 9 stycznia 2015 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw dostępu do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Na odstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza sie co następuje:
§ 1.
Powołuje się na okres od dnia 9 stycznia 2015 r. do dnia 30 października 2015 r. Zespoł do spraw dostępu do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych, zwany dalej „Zespołem”.
§ 2.
W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodzniczący – Włodzimierz Duch;
2) zastępca przewodniczącego – Andrzej Kurkiewicz;
3) członkowie:
a) Piotr Antczak,
b) Stanisław Czubkowski,
c) Gosia Faba,
d) Olaf Gajl,
e) Paweł Gaszyński,
f) Ernest Jamro,
g) Sebastian Kawczyński,
h) Marek Kowalski
i) Andrzej Niedziałek,
j) Aleksander Nowiński,
k) Jarosław Protasiewicz
l) Ewa Sieczek
m) Robert Toruj.
§ 3.
Do zadań Zespołu wchodzą:
1) opracowanie proceduru przekazywania pisemnych prac dyplomowych do repozytorium oraz procedury weryfikacji przekazanych prac;
2) wskazywanie rozwiązań problemów związanych z drażaniem ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych do wykorzystania przez programy antyplagiatowe;
–––––––––––––––––––––––––––––––––
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).